กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ (การล้มวัว)

August 11, 2012 at 8:49 am

การเรียนการสอนภาคปฎิบัติการล้มวัว

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

July 29, 2012 at 11:24 am

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการรีดนมโค  กลุ่มที่ 1 และ 2