อธิการบดี เข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติงานและให้กำลังใจพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย

August 28, 2012 at 1:42 am

เมื่อวันที่  15 กรกฏาคม  2555  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.นาสีนวล อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม  ซึ่งการเข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มต่อผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณกำลังใจในการปฏิบัติงานจากท่านอธิการบดีมา ณ โอกาสนี้