กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

July 29, 2012 at 11:24 am

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการรีดนมโค  กลุ่มที่ 1 และ 2