ประวัติความเป็นมา

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ5 ธันวาคม 2542
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีทางการเกษตรหลายสาขา ซึ่งจำเป็นต้องมี
สถานที่ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยได้จัดตั้งขึ้นอย่างชั่วคราวภายในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนคณาสวัสดิ์เทคโนโลยี       แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ การสร้างโรงเรือน
สิ่งก่อสร้าง และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ จึงได้ดำเนินการย้ายสถานที่ โดยการบุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ “โคกหนองขวาง” ในตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,400 ไร่    ให้เป็นพื้นที่ถาวร โดยเน้นหนักด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อรองรับ
การเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ให้แก่คณะหรือหน่วยงานที่ประสงค์ใช้บริการ โดยใช้การบริหารจัดการที่มีระบบธุรกิจเกษตร
เข้ามาดำเนินการอย่างบูรนาการ ปัจจุบัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง จึงทำให้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูง สามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย