ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

 ปรัชญา

                วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

วิสัยทัศน์

              แหล่งบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่านิยม

              สร้างสรรค์สินค้า  พัฒนาผลิตภัณฑ์  สานสัมพันธ์กับชุมชน

 พันธกิจ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต  ส่งเสริมการวิจัย  นำความรู้สู่การปฏิบัติได้จริงในชุมชน

ยุทธศาสตร์

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิต สนับสนุนการพัฒนานิสิต และพัฒนาการจัดการสนับสนุนการศึกษา  เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์

2. สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยให้มีคุณภาพสู่ระดับชาติ / สากล

3. บริการวิชาการกับประชาคมทุกระดับและชุมชน

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน    ให้ยั่งยืนการสร้างภาพลักษณ์และการพัฒนาสู่ระดับชาติ / สากล

5. พัฒนาระบบการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน