สำนักงาน / ฝ่าย / แผนก

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสำนักงาน ฝ่าย และแผนก เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิด
ความชัดเจน  คล่องตัว  และประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน  ดังนี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่นาสีนวน หรือ ฝ่ายผลิต ตั้งอยู่ ณ ตำบลนาสีนวน อำเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประมาณ 15 กิโลเมตร
มีหน้าที่ผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสร้างผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และสร้าง
รายได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นฝ่าย/แผนก ได้แก่

 

1.1 ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีหน้าที่ผลิตอาหารข้นคุณภาพดี และตรงตาม

ความต้องการทางโภชนาการของสัตว์ เพื่อบริการแก่แผนกเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆของฝ่ายผลิต ได้แก่ อาหารโคเนื้อ อาหารโคนม อาหารสุกร
อาหารไก่ไข่ อาหารม้า และอาหารแพะ จัดทำสต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ รายงานการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บ
รักษาคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ รายงานการผลิตอาหารสัตว์ จัดทำ/ปรับปรุงสูตรอาหารให้มีคุณภาพ ภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์มี
เครื่องผสมอาหารสัตว์ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนจำนวน 3 เครื่อง สามารถรองรับการผสมอาหารข้นได้ประมาณ  10,000  กิโลกรัม/วัน

 

1.2  ฝ่ายผลิตสัตว์ใหญ่  แบ่งออกเป็น  2  แผนก  ได้แก่

- แผนกโคเนื้อ มีหน้าที่ผลิตโคเนื้อคุณภาพดีโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมเข้ามาช่วยในการสืบพันธุ์ โดยเน้นหนักด้านการผลิตลูกผสม
บราห์มัน ลูกผสมชาโรเลส์ และลูกผสมกำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ปัจจุบัน
แผนกโคเนื้อกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงพันธุ์และปรับปรุงฝูง ขณะนี้มีจำนวนโคเนื้อทั้งสิ้น 65 ตัว แบ่งออกเป็นโคแม่พันธุ์ 20 ตัว
โคสาว 10 ตัว โครุ่น 6 ตัว โคเล็ก 26 ตัว และโควิจัยเจาะกระเพาะหมัก 1 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553) อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าได้มีการลดจำนวนโคเนื้อลงแต่ก็ยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายโคเนื้อและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  วิจัย  และบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพ

- แผนกโคนม มีหน้าที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดี โดยใช้โคนมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
ด้านการผลิตน้ำนมดิบในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลผลิตน้ำนมดิบรวมทั้งสิ้น 36,115 กิโลกรัม/ปี
ผลิตน้ำนมดิบได้เฉลี่ย 96.31กิโลกรัม/วัน ปัจจุบัน กำลังอยู่ในระยะการปรับปรุงฝูงโคนม

 

1.3  ฝ่ายผลิตสัตว์เล็ก  แบ่งออกเป็น  2  แผนก  ได้แก่

- แผนกไก่ไข่ มีหน้าที่ผลิตไข่ไก่คุณภาพดี โดยเลี้ยงในโรงเรือนระบบปรับอากาศ (EVAP) จำนวน 2 โรงเรือน
สามารถรองรับการเลี้ยงไก่ไข่ได้ทั้งสิ้นประมาณ 6,500 ตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนกไก่ไข่ผลิตไข่ไก่ได้ 495,320 ฟอง
คิดเป็นมูลค่า 1,320,800บาท ซึ่งเป็นแผนกที่สร้างรายได้เป็นอันดับสองรองจากแผนกสุกร โดยร้อยละ 24.55 ของรายได้ทั้งหมด
เป็นรายได้ที่เกิดจากแผนกไก่ไข่ และในอนาคตอันใกล้นี้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
มีแผนพัฒนาที่จะสร้างและขยายแผนกไก่เนื้อ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และสร้างรายได้

 

- แผนกสุกร  มีหน้าที่ผลิตสุกรคุณภาพดี  โดยเน้นหนักการผลิตสุกรขุนลูกผสมสามสายพันธุ์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนกสุกรสามารสร้างรายได้จากการที่สร้างรายได้เป็นอันดับ 1 โดยสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสุกร ทั้งที่เป็นสุกรหย่านม
สุกรขุน และสุกรคัดทิ้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,500,543 บาท  คิดเป็นร้อยละ  54.69  ของรายได้ทั้งหมด

 

 

1.4  ฝ่ายอาคาร สถานที่ จักรกลการเกษตร และแปลงหญ้า มีหน้าที่สนับสนุน

การดำเนินงานของฝ่าย/แผนกต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการบำรุงครุภัณฑ์ อาคาร และสถานที่ต่างๆ
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และสถานที่ต่างๆที่ชำรุด ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
โดยทีมงานช่างผู้ชำนาญงาน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ด้านการจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์

     2.  สำนักงานเขตพื้นที่ขามเรียง หรือ ฝ่ายธุรการ ตั้งอยู่ ณ กองวิจัยและบริการวิชาการ

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามห่างจากฝ่ายผลิตประมาณ 15 กิโลเมตร ฝ่ายธุรการมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน
ฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระบบและระเบียบของทางราชการ แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นงานต่างๆ  ได้แก่

2.1 สารบรรณและบุคคล มีหน้าทีลงทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง กลั่นกรองหนังสือ  จัดทำร่าง/พิมพ์/ทาน/ตรวจหนังสือราชการ
จัดทำคำสั่ง-ประกาศ จัดประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม สรุปรายงานการประชุม งานประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการ

และสิทธิที่พึงได้รับของบุคลากร อาทิ ประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการลา ตลอดจนการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับบุคลากร

2.2  พัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อ/จัดจ้าง ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการ ลงบัญชีพัสดุ ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย และรายงานการใช้วัสดุเชื้อเพลิง

2.3  การเงินและบัญชี  มีหน้าที่จัดเก็บเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบใบสำคัญ ฝาก-ถอนเงิน จัดทำเรื่องการไปราชการ
ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงิน/ยืมเงิน นำเงินส่งมหาวิทยาลัย
จัดทำทะเบียนคุม รายงานการใช้เงินทดรองราชการ-เงินสดย่อย จัดทำบัญชีต้นทุน และจัดทำงบกำไร-ขาดทุน

2.4  การตลาดและแผนธุรกิจ มีหน้าที่หาตลาด ขยายตลาด ขายผลผลิต จัดทำสต็อกผลผลิตที่ขาย ขออนุมัติขาย
ขออนุมัติปรับราคาขาย สืบราคาขาย ตลอดจนวางแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อก้าวทันต่อการแข่งขัน